Disclaimer

Algemeen

Het bezoek aan en gebruik van deze website van Landtech is onderworpen aan onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze website betekent dat de gebruiker instemt met deze voorwaarden.

Uitsluiting van aansprakelijkheid en garantie

Landtech redigeert de op haar website aangeboden informatie met grote zorgvuldigheid en besteedt veel zorg aan de samenstelling van hetgeen op de website wordt vermeld, desondanks is het mogelijk dat de informatie onvolledig, niet actueel en/of onjuist is. Aan informatie en inhoud van de website van Landtech kunnen geen rechten, aanspraken, toezeggingen of garanties worden ontleend.

Landtech sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei direct of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Informatie van derden

In deze website kunnen verwijzingen of hyperlinks zijn opgenomen die leiden naar websites buiten het domein van Landtech, welke geen eigendom zijn van Landtech, maar louter ter informatie van de bezoeker zijn opgenomen. Indien deze links worden geactiveerd, verlaat men de website van Landtech Hoewel Landtech uiterst selectief is ten aanzien van de websites waarnaar wordt verwezen, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Landtech worden onderhouden wordt afgewezen.

Cookies

Op haar website maakt Landtech gebruik van zogenaamde ?cookies?. Cookies zijn kleine stukjes informatie (tekstbestandjes) die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Landtech gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. U kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen door de instellingen van uw browser te veranderen. In het geval dat u een cookie niet toestaat kan het gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van de website van Landtech

Privacy verklaring

Landtech respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons via de website of op andere wijze verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Wij gebruiken uw gegevens om eventuele bestelling(en) te kunnen verwerken en u van informatie te voorzien. Daarnaast kunnen wij uw gegevens gebruiken om u periodiek te informeren over producten en/of diensten van Landtech of van aan Landtech gelieerde ondermeningen of te verzoeken om deel te nemen aan een onderzoek ten behoeve van Landtech. Het gebruik van uw gegevens voor onderzoek of commercieel gebruik vindt uitsluitend plaats indien u daar toestemming voor heeft verleend.

Landtech zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het invulling geven aan de relatie met u.

Intellectueel eigendomsrecht

Op alle gegevens, waaronder data, logo?s video?s geluiden, grafische gegevens, html-codes en programmatuur op deze website rusten intellectuele eigendomsrechten. De gegevens zijn het exclusieve eigendom van Landtech of derden. Het is niet toegestaan om de website van Landtech of gedeeltes daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Landtech Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Toepasselijk recht

Op het gebruik van deze website en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen

Landtech behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer is gewijzigd.

Virussen

Landtech garandeert niet dat informatie, software, dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Copyright © 2019
Alle rechten voorbehouden Landtech