SKL Keuring

Het doel van de periodieke keuringen van SKL is een optimale, bedrijfszekere en veilige inzet van machines voor de gebruiker en zijn omgeving. Het blijkt dat door regelmatige controle de machines efficiënter kunnen worden ingezet tegen lagere exploitatiekosten.

De verplichte periodieke keuring van veldspuiten dateert van 1997. Dit gebeurde indertijd op basis van een verordening van het Landbouwschap. Deze is later overgenomen door het Productschap Akkerbouw en het Productschap Tuinbouw .

In 2005 is gestart met het op vrijwillige basis keuren van de motorvatspuiten, de spuitmachines voor de (glas)tuinbouw en hovensierssector. Deze keuringen zijn nog vrijwillig, maar zijn wel verplicht voor telers en boomkwekers die Milieukeur gecertificeerd zijn en teler die een Groen label kas hebben kunnen voor de periodieke SKL keuring punten krijgen. Onder de categorie Motorvatspuiten vallen ook rijen- en strokenspuiten die gebruikt worden voor onkruidbestrijding in o.a. de boomteelt.

Daarnaast zijn er ook keuringen voor machines die gebruikt worden voor chemische onkruidbestrijding op verhardingen (o.a. de Weed-IT). De keuring van deze machines isverplicht op grond van de DOB-voorschriften en onderdeel van de certificering in het kader van Duurzaam Terreinbeheer.

Landtech zuid is erkend door de SKL als keurstation voor veldspuiten, motorvatspuiten en de selectieve onkruidbestrijding machines (o.a. Weed-IT). Alle merken die binnen deze caterogieën vallen, kunnen wij en mogen wij keuren.

Wil u meer informatie over het keuren van uw machines? Neem dan contact op met onze Service Manager.